Algemene voorwaarden

Op al mijn producten en diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassingen. Mijn algemene voorwaarden ontvang je altijd bij een offerte en bij een factuur. Door mijn offerte te accepteren ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Bekijk hier welke artikelen zijn opgenomen. Voor vragen neem contact met mij op via: elisha[at]xploreonline.nl.

Artikel 1: Definities
1. Xplore Online, gevestigd te Leeuwarden, KvK-nummer 70810605, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Xplore Online.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Xplore Online zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Xplore Online waarop Xplore Online deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Aan mondelinge overeenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Xplore Online in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Xplore Online kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien opdrachtgever aantekeningen of opmerkingen heeft bij de offerte maken deze geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Xplore Online dit schriftelijk bevestigt.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de trajectprijs voor de gekozen dienst(en) vermeld. Bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn hierbij inbegrepen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Xplore Online op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Xplore Online komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
5. Abonnementen voor hosting en onderhoud dienen jaarlijks vooraf te worden voldaan.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Xplore Online heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Xplore Online heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
7. De kosten voor de eventuele inschakeling van derden zullen zijn inbegrepen in de prijs vermeld op de offerte.
8. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Xplore Online aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Xplore Online.
9. Meerwerk kan onder andere ontstaan door revisies die plaatsvinden buiten de standaard revisies zoals opgenomen in de offerte.
10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of cursus eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Xplore Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Xplore Online.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Xplore Online zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Xplore Online voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
1. Xplore Online voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Doordat de diensten van Xplore Online grotendeels online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7: Wijziging en annulering
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering na acceptatie van de offerte resulteert in de verplichting tot het betalen van 75% van de geoffreerde kosten binnen 14 kalenderdagen. Annulering na aanlevering van een eerste concept resulteren in volledige betaling van het geoffreerde bedrag.
3. Het afnemen van hosting en onderhoudspakketten kent een minimale looptijd van 1 jaar en zal jaarlijks verlengd worden. Contentgerelateerde overeenkomsten kennen een looptijd zoals overeengekomen door partijen.
4. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn wordt gehanteerd.

Artikel 8: Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid schade
1. Xplore Online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Xplore Online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Xplore Online.
4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk.
5. Xplore Online is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
6. Xplore Online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het maken van een back-up, tenzij anders overeengekomen.
7. Contentbeheer dient volledig aan Xplore Online te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Xplore Online is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever.
8. In het geval dat Xplore Online een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door Xplore Online aan opdrachtgever is gefactureerd.
9. Opdrachtgever vrijwaart Xplore Online tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Xplore Online geleverde diensten en goederen.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen websitebeheer
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer en dataopslag buiten de fair use policy. Meerkosten zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
2. Na oplevering van een website door Xplore Online is klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij een contentpakket of onderhoudspakket wordt afgenomen.
3. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan Xplore Online worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
4. Het is niet toegestaan om door Xplore Online ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
5. Xplore Online is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
6. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toe bestemd aan opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Xplore Online. Xplore Online is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen strippenkaarten
1. Xplore Online kan gebruik maken van een strippenkaart. Deze omvat een aantal werkuren die opdrachtgever kan gebruiken voor diensten van Xplore Online die passen in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart.
2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsfactuur van 12 maanden vanaf factuurdatum. Overgebleven uren na de looptijd komen te vervallen.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen online cursus
1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Xplore Online heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Xplore Online voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Xplore Online niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
7. Xplore Online behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8. Xplore Online is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Xplore Online.
10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Xplore Online. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Xplore Online, zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
12. Het staat Xplore Online te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
13. Xplore Online behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Xplore Online aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en adviezen berusten bij Xplore Online. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
4. Xplore Online blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
5. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Xplore Online een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Xplore Online toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 14: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15: Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Xplore Online.
2. Xplore Online streeft ernaar klachten omtrent het niet functioneren van de website binnen 48 uur te behandelen. Overige klachten worden binnen 14 kalenderdagen behandeld.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen worden verwerkt op basis van het uurtarief van Xplore Online en er zal een nieuwe offerte worden opgesteld.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16: Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Xplore Online is gevestigd, zijnde Rechtbank Arnhem, tenzij door partijen anders overeengekomen.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Xplore Online en betrokken derden 12 maanden.

Versie 3: 3 april 2020